Wednesday, 11 July 2007

बाजु

नाण्याला दोन बाजु असतात तश्या..... माणसाला मग स्री असो की पुरुष दोन बाजु असतात का ? सध्या रोज मुलांना make up करुन द्यायला जात होते. पहिल्या दिवशी प्रत्येक जण foundation लावुन घ्यायलाही का कु करत होता. मग lipstick ची तर बात लांबच. गालाला blusher लावुन जितके गाल लाल होत होते त्यापेक्षा जास्त लाजुन लाल होत होते. एकमेकांना चिडवणे तर ..जोरात अगदी ... हे हे ... lipstick लावलिस... खि... खि खि सगळी पोर एकमेकांचे रंगवलेले चेहरे पाहुन खु खु खु करत class room डोक्यावर घेत होते आणि हेलन ने तर जिमी चे पार हाल केले. " नाही कसा म्हणतो! make up ला चल बर ! म्हणुन दोन पायात पक्क पक्डुन ठेवले आणि मस्त पैकी त्याला रंगवुन काढले. आधी Bronte ने केलेला make up बरा होता तो हा पठ्ठ्या जाउन चेहरा धुवुन आला होता. Robin hood नाटाकाची ही पात्र जुन्या काळातली वयस्कर दाखवण्यासाठी आम्हि सुरकुत्यासारख्या रेषा काढल्या चेहर्य़ावर आणि वर भडक stage make up . पण इवली इवली मुलं मस्त दिसत होती. ज्याना अजिबात make up चा तिटकारा वाटत होता त्यांच्या साठि मी आवडती make up man होती. कारण मी जरा सौम्य make up करत होते. मुली सुध्दा सैनिक बनल्या होत्या त्यानी मात्र न लाजता दाढी मिशा लावुन घेतल्या. मुल जितकी lipstick ला लाजत होती तेव्हढ्या तर अजिबात लाजल्या नाहित. दुसया दिवसापासुन मात्र मुलांनी आपल्या आपल्या character मध्ये पुर्ण झोकुन दिले. मुलं more lipstick म्हणत होते . मुलिनी दाढी मिशा आणि काहिंनी तर चक्क छातीवर केस दाखवुन घेतले. चेहयावर scar लावुन घेतला.

मुलांनी आपले blusher lipstick, foundation चे colour choose केले.

त्यावर एकीची comment होती Now they realised their feminine side :) :) !!!!!

NORWICK..........