Tuesday, 6 February 2007

अर्थ शब्दांचे अर्थ
काही खुजे काही दुजे
शब्द मिरवतो पुढे..
भावना राहती मागे..
कधी शांततेत कोसळतात
कधी उसळतात..
डौलाने मीरवतात..
सारे राग लोभ झेलतात...
शब्द सार.. शब्द विचार..
शब्द कल्पनेचा पसारा
शब्द काळ्जाचा शहारा
शब्द माझे आत्मभान
आयुष्याचे सुंदर गान..
त्या शब्दांसा्ठीच तर हे पान...

जरी अबोल मी
भावनेचे तरंग शब्दात रंगवते
मनमोराचा पिसारा असा खुलवते...
मग शांतता शब्दातुन बोलते.......