Tuesday, 23 February 2016

समजून उमजून

आयुष्य कसे जगावे ..प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करून समजून घेत ?? or between the line वाचत ..उमजून घेत .